Nederlands College Heraldiek

 

 

Nederlands College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100

NCH

 

Inhoud:

 

- Doel van registratie

 

- Voor wie?

 

- Heraldische toetsing

 

- Kosten

 

- Wapentekening

 

- Nu aanvragen

 

Zie ook:

 

- Advies en begeleiding

 

- Register Familiewapens

 

- College Heraldiek

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

REGISTRATIE van FAMILIEWAPENS

 

 

 

Doel en nut van wapenregistratie.

Op 22 januari 1994 werd de voorloper van het huidige Nederlands Wapenregister ingesteld, welk in 2015 is voortgezet in een samenwerking van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
Door de instelling van het Nederlands Register Familiewapens wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden, zijn familiewapen te laten registreren en beoordelen op heraldische correctheid door terzake deskundigen.
Het kan gaan om historische bestaande wapens of om wapens die nieuw voor de familie of een persoonlijke wapenstichter worden ontworpen.

De bedoeling van registratie is om het doel de oorsprong, dan wel het ontwerp van het wapen historisch te onderbouwen door het wapen te plaatsen in de historische context van de familie. Bij registratie wordt het wapen volgens de heraldische regels beschreven en vastgelegd waar de oorsprong van het wapen ligt, wie het wapen voert en wie het mag voeren. De met het wapen verbonden genealogische achtergrond en de persoonsgegevens van de aanvrager worden bij de opname in het register vermeld. De aanvrager krijgt een bewijs van de registratie in de vorm van een stijlvolle wapenbrief. Het wapen wordt in onze periodiek in druk en digitaal op de website gepubliceerd.

 

Voor wie geldt wapenregistratie?

Bij een wapenregistratie kan men opgeven voor wie de registratie gaat gelden. In de meeste gevallen gaat dat om de naamdragende afstammelingen van de stamvader, of van een recentere voorouder. Maar het is ook mogelijk persoonlijke wapens te registreren. Zo iets gebeurt als men persoonlijke objecten in het schild plaatst.

Daarnaast worden ook vrouwenwapens, persoonlijk en/of verbonden met een matrilineaire stamlijn, geregistreerd met een voor deze categorie specifiek vormgegeven ‘entourage’ van het ovale wapenschild.

 

Algemene heraldische criteria

- Een heraldisch college beoordeelt de te registreren wapens naar de in de Nederlandse heraldiek geldende regels en gewoonten. Deze houden o.a. in dat geen gecompliceerde schildverdelingen, geen overdaad aan figuren en geen ongebruikelijke figuren worden toegepast.

- Wapenbeschrijvingen worden gesteld volgens de in de Nederlandse heraldiek gebruikelijke terminologie.

- De motieven, die aan het ontwerp van een te registreren wapen ten grondslag liggen, zijn mede van invloed op het oordeel van het Heraldisch College.

- Het te registreren wapen mag niet identiek zijn aan dat van een publiekrechtelijk lichaam of aan een wapen dat al door een andere familie werd of wordt gevoerd. Evenmin mag het een zodanige gelijkenis hebben met bestaande wapens dat verwarring kan ontstaan.

- Op het vorenstaande kan een uitzondering worden gemaakt, wanneer het wapen aantoonbaar gedurende meer dan honderd jaar door de voorouders van de aanvrager is gevoerd.

 

Criteria ten aanzien van het ontwerpen van familiewapens

- Een familiewapen bestaat in principe uit: een schild, helm met helmteken, dekkleden en wrong. Eventueel mag het wapen voorzien zijn van een spreuk. Toevoeging van schildhouders, tooien met versierselen van onderscheidingen of ordetekens e.d. kan alleen als dit historisch gerechtvaardigd is.

- Gevierendeeld wordt alleen toegepast wanneer werkelijk twee of meer bestaande wapens worden gecombineerd.

- Een hartschild wordt bij voorkeur gebruikt wanneer dit het wapen van een heerlijkheid betreft.

- Er worden geen verdelingen toegepast die, in combinatie met bepaalde figuren, een verleende wapenvermeerdering suggereren.

 

Wat wordt de aanvragers geboden?

- Het wapen wordt opgenomen in het Nederlands wapenregister, afdeling Familiewapens.

- De aanvrager ontvangt een stijlvolle uitgevoerde wapenbrief van de wapenregistratie.

- Het wapen wordt ontsloten door publicatie in print en digitaal op website.

- Het wapen en de registratie worden periodiek in het Heraldisch Tijdschrift / ‘Gens Nostra’ van de NGV afgedrukt. De aanvrager ontvangt hiervan een bewijsnummer.

 

Waaraan moeten de aanvragers voldoen?

- Een aanvraagformulier invullen.

- Een duidelijk wapen in een jpg-bestand inleveren.

- Een stamreeks in rechte lijn teruggaand tot minstens het jaar 1750 bijsluiten.

- Bij een persoonlijk wapen kan volstaan worden met beknopte gegevens van drie recente generaties.

 

De kosten

De kosten van een wapenregistratie bedragen € 125,- voor leden van de NGV of ‘Ons Voorgeslacht’. Voor niet-leden is het tarief met ingang van 1 januari 2016 € 170,- waarvan € 45,- als aanbetaling te voldoen vóór start van het dossier. Voor leden bedraagt de aanbetaling € 30,-. Bij verzending buitenland geldt een opslag van € 30,-. De kosten van het laten maken van een voor de registratie en publicatie geschikte wapentekening zijn niet inbegrepen. De aanvrager spreekt dit zelf af met de door hem gekozen tekenaar. Zie hieronder.

 

De wapentekening: tekenen en schilderen van familiewapens

Over de mogelijkheden en keuze van wapentekenaars kunnen we de aanvrager desgewenst persoonlijk adviseren. De kosten van de wapentekening vallen buiten de registratie, de aanvrager regelt dat zelf met de tekenaar. Hieronder volgen web-adressen van erkende Nederlandse heraldische schilders en tekenaars. Hiervan zijn door het College eerder familiewapens geregistreerd.

Een goede wapentekening is een vereiste om de wapenregistratie te kunnen afronden met de wapenbrief, opname in het wapenregister en publicatie in het tijdschrift. De volgende Nederlandse wapentekenaars zou u daarvoor kunnen benaderen:

- https://www.wapenschilder.nl/ (wapenschilder: Piet Bultsma-Vos te Oosterwolde)

- https://www.williamcoolenheraldiek.nl/index.htm (tekenaar: William Coolen te Berkel-Enschot)

- https://www.atelierderaaf.nl/ (tekenaar: Henk ’t Jong te Dordrecht)

- http://www.tanjavanachterberg.nl/ontwerpen/heraldische-familiewapens/ (tekenaar: Tanja van Achterberg te Eindhoven)

Het beste is om de websites van deze mensen te bekijken, daar staan voorbeelden van hun werk en soms ook al de prijzen.

 

Het aanvragen: de procedure bij een wapenregistratie

De aanvrager stuurt het ingevulde en ondertekende registratieformulier in, aangevuld met een duidelijke afbeelding van het wapen (liefst digitaal in een jpg-bestand) en stamreeks zoals dat is toegelicht bij het aanvraagformulier. Daarna ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging en bericht of de registratie al dan niet in behandeling wordt genomen. Indien dit laatste het geval is wordt de reden van de afwijzing vermeld en advies gegeven om de aanvraag alsnog te verbeteren en in orde brengen. Vervolgens wordt door een aantal deskundige heraldici de aanvraag nauwkeurig bekeken op correctheid van de stamreeks, de motivatie voor de gekozen stukken en wordt het getoetst aan de heraldische normen, de artistieke juistheid en de uniciteit.

Na deze ronde ontvangt de aanvrager een proefcertificaat om te kunnen corrigeren. Tegelijk met het proefcertificaat wordt ook de nota verstuurd met verrekening van de gedane aanbetaling. Na uw akkoord en betaling wordt de wapenbrief ondertekend toegezonden. Het wapen wordt opgenomen in het wapenregister. Vervolgens wordt het wapen ingevoerd in de daarvoor beschikbare digitale toegangen en de registratie wordt met gekleurd wapen periodiek in het Heraldisch Tijdschrift / ‘Gens Nostra’ afgedrukt.

De totale afhandeling zal in ca. 3 maanden zijn beslag kunnen krijgen, onder voorbehoud van bijzondere situaties.

Aanvraag inzenden (met bijlagen) per post aan het secretariaat van het Nederlands College Heraldiek:
Dhr. G.B.M. Beuving. Zie voor adres het actuele registratieformulier en informatieblad. Hier te downloaden:

Of vraag deze aan per e-mail: secretariaat-nch@heraldiek.net

Overige contactadressen:

Algemeen en adviesvragen: info@heraldiek.net

Voorzitter-NCH: Dhr. R.J.P.M. Vroomen te Echt : voorzitter-nch@heraldiek.net

Secretaris-NCH: Dhr. W.M.T. van Zon te Utrecht : secretaris-nch@heraldiek.net

College Heraldiek © 2005 - 2020

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.