Heraldiek - NGV

 

 


Heraldiek
logo-NGV-afd-Heraldiek-80-nw
NGV

 

Inhoud


- Levende Heraldiek

- Wat is heraldiek

- Belangrijk

- Sectie Heraldiek


- Activiteiten

- Heraldisch Tijdschrift

- Advies

- Registratie Familiewapens

- Bibliotheek

- Lidmaatschap

- Helpdesk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Levende Heraldiek

 

 

 

Geachte belangstellende,

 

Heraldiek-NGV is een onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Heraldiek is evenals genealogie een hulpwetenschap bij de bestudering van de geschiedenis. Het gebruik van wapens behoort tot één van onze oudste verschijnselen op cultuurhistorisch gebied. Dit fenomeen heeft nog niets van zijn verbeeldingskracht verloren. Door stilistische mogelijkheden van vorm en kleur als symbool van een persoon, familie of gemeenschap, heeft het wapen velen aangesproken en doet dit nog steeds.

 

Wat is heraldiek

 

Heraldiek is als wapenkunde of wapenkunst de hulpwetenschap, die het ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht op en de reglementering van, alsmede de beschrijving en het vervaardigen van het wapen bestudeert.
Degene die de heraldiek beoefend wordt heraldicus genoemd.

Een Wapen is een erfelijk of in wezen onveranderlijk, gekleurd onderscheidingsteken, te zien op een schild met de schilddekking: helm, dekkleed en helmteken.

 

Belangrijk

 

De nauwe verwantschap van de heraldiek en genealogie manifesteert zich in de praktijk. Wie een wapen zoekt moet zijn genealogie kennen. Wie zijn genealogie kent, en geen wapen vindt, kan desgewenst een nieuw wapen ontwerpen en aannemen. Immers een wapen komt nooit zomaar uit de lucht vallen: het betreft een bepaald persoon of familie waar een verantwoord ontwerp rekenschap van geeft.

Soms vindt men tussen de familiepapieren een zegel met daarop een wapen. De vraag is dan wie gebruikte dit zegel? 

Een gedegen genealogie en de nodige kritische instelling kan uitmonden in een heraldische kroon op het genealogische werk. 

 

Sectie Heraldiek NGV

De sectie Heraldiek stelt zich ten doel de in Nederland aanwezige heraldische kennis te verenigen en hulp te bieden aan een ieder die heraldische vragen heeft. Dit waren de redenen om te komen tot een aparte gespecialiseerde sectie Heraldiek. De heraldische dienstverlening aan de leden staat voorop. In woord en geschrift wordt de breedst mogelijke informatie gegeven en hulp geboden. Daarnaast biedt de Heraldiek-NGV mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking bij de ontwikkeling van kennis en onderzoek op heraldisch gebied.

 

Activiteiten

 

Tot de activiteiten van de Heraldiek-NGV behoren onder meer het uitgeven van een periodiek, het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten met andere instanties die zich bewegen op het vlak van de heraldiek.

Voor hen die heraldische begeleiding verzoeken wordt schriftelijk advies gegeven. Op de jaarlijkse Heraldische Dag worden consulten georganiseerd. Ook op genealogische contactdagen is veelal de sectie Heraldiek te raadplegen.

Via de Heraldiek-NGV kunnen leden die geïnteresseerd zijn in studie of uitwerking van een heraldisch ontwerp, inventarisatie of indexering, met andere belangstellenden contact leggen of deelnemen in een werkgroep. 

 

Het Heraldisch Tijdschrift

De leden ontvangen een welverzorgde geïllustreerde periodiek met wetenschappelijk verantwoorde artikelen. Naast deze artikelen wordt aandacht besteed aan nieuws over pas uitgekomen heraldische literatuur, heraldiek als toegepaste kunst, registratie, vragenrubriek, kortom alles wat bij kan dragen informatie in deze in een zo’n breed mogelijke kring te verspreiden.

 

Advies + Begeleiding

 

Naast de geboden gelegenheid zich breed te laten informeren op het terrein van de heraldiek, kan de Heraldiek-NGV ook benaderd worden voor gericht advies. De sectie Heraldiek beschikt over een documentatie van heraldiek als toegepaste kunst. U wordt op adequate wijze geïnformeerd over heraldisch schilder-, teken- en drukwerk, ex-libris, zegelringen, heraldiek op keramiek en andere kunstvormen.

Indien u een nieuw wapen wilt (doen laten) ontwerpen, dan bestaat de mogelijkheid daartoe op basis van uw familiehistorie en stamboom. Het nieuwe wapen kan vervolgens op verzoek geregistreerd worden.

 

Registratie Familiewapens

Door de instelling van een wapenregister in 1994 wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden, hun wapen te laten registreren.
Het is bekend dat veel families een wapen voeren, zonder dat men iets inhoudelijk van dit wapen weet. Bij registratie is het streven er op gericht de oorsprong van het wapen historisch te onderbouwen door het wapen te plaatsen in de historische context van de familie. Voorts door vast te leggen waar de oorsprong van het wapen ligt, wie het wapen voerde en waar het werd gevonden. De vermelding van de persoonsgegevens van de aanvrager en het op uniforme en gestandaardiseerde wijze vastleggen van de gegevens in het register.  De aanvrager krijgt een bewijs van de registratie in de vorm van een stijlvolle wapenbrief. Het wapen wordt in onze periodiek en webhalte gepubliceerd.

 

 

 

Bibliotheek en documentatie

 

In het Verenigingscentrum bevindt zich een Heraldisch Archief met o.a. veel boekwerken en andere waardevolle documentatie op heraldisch gebied. Ook verwante zaken als hand- of huismerken behoren daartoe.

Naast het gebruik van een overzichtelijke catalogus kan deskundige hulp geboden worden om een weg te vinden in de omvangrijke literatuur met betrekking tot heraldiek.
Door een digitaal Heraldisch Naamregister (HNR) zijn circa 100.000 wapenvermeldingen toegankelijk gemaakt.

 

U bent van harte welkom

 

U hoeft voor het lidmaatschap van Heraldiek geen praktiserend heraldicus te zijn. Wanneer u behoort tot diegenen die zijn geïnteresseerd in de heraldiek, of dat nu een eigen wapen betreft of meer in het algemeen, dan bent u ook van harte welkom. U kunt zich opgeven via onderstaand adres als bijkomend lid Heraldiek-NGV (voor NGV leden) of abonnee op de periodiek Heraldisch Tijdschrift.

Het lidmaatschap kunt u ook verwerven door uw verzoek te zenden aan de NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp.

 

Heraldische Helpdesk

 

Mocht u met een vraag zitten, die mondeling overleg behoeft, dan is een telefoontje vaak de oplossing! U kunt onze heraldische helpdesk benaderen per telefoon, schriftelijk of e-mail: info@heraldiek.net. 

Op Internet vindt u ons sinds 2005 op het adres (URL):

http://www.heraldiek.net

 

Lid worden?

 

Contributie

Het lidmaatschap van Heraldiek-NGV staat open voor alle leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV-contributie € 45,- per jaar).
Het bijkomend lidmaatschap van de Heraldiek-NGV kost € 20,- per jaar; dit is inclusief het Heraldisch Tijdschrift (4 x per jaar).

De abonnementsprijs voor niet leden bedraagt
€ 30,-- (€ 40,-- voor buiten Nederland)
Opgave voor abonnementen
/ oude jaargangen (v.a.1995) Heraldisch Tijdschrift:
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH  Utrecht. e-mail
info@heraldiek.net

 

Nederlandse Genealogische Vereniging
Postbus 26
1380 AA Weesp

NGV-logo

Nederlandse Genealogische Vereniging
Papelaan 6
1382 RM Weesp

 

email adres: info@ngv.nl

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.